دوشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1395 @ 03:17

یک مقاله جدید با عنوان A Low-Voltage and Low-Power Two-Stage Operational Amplifier Using FinFET Transistors

یک مقاله جدید با عنوان A Low-Voltage and Low-Power Two-Stage Operational Amplifier Using FinFET Transistors که در مجله International Academic Journal of Science and Engineering در آوریل 2016 به چاپ رساندیم.