جمعه 4 دی‌ماه سال 1388 @ 17:38

راهنمای تعمیرات و سرویس کاری تلویزیون ها و مانیتورهای وستل

این راهنما شامل شماتیک ،بلوک دیاگرام و مدار داخلی تلویزیون ها و مانیتورهای وستل(VESTEL) می باشد .با این راهنماها به راحتی از عهده تعمیرات این تلویزیون ها و مانیتورها بر خواهید آمد.  

 

این راهنماها به انگلیسی و ترکی می باشد و شامل تلویزیون های زیر میشود: 

Vestel 11AK33 a-v
Vestel 11AK08
Vestel 11AK10
Vestel 11AK12
Vestel 11AK19
11AK19 Tüner değişim ayarları
11AK19
Vestel 11AK20
Vestel 11AK28
Vestel 11AK30
11AK32
11AK33
11AK37
Vestel 11AK-52-a4fb52A4
Vestel 11AK19e3
Vestel 11AK28
Vestel 11AK33
11AK33tp33-6
11AK36
11AK36a-v
11AK36 crt, deflection, smps, video processor
11AK37
11AK41
11AK45
11AK46
11AK52
Vestel plasma 42 4200 std
Vestel plasma 42 4205 14.0.38 L1
Vestel Plasma TV Service Manual 4200-4205sm
Plasma TV Service Manual sdk root tv Adv Prd
Vestel sm52-Philips if-11AK52
Vestel-11AK28
Vestel-11AK36a2
VESTEL 11AK10
VESTEL 11AK30 FULL
Vestel PT90a
vestel 11AK53 chassis tv sm
Vestel multivision 5530,6330,11AK 02-a chassis
Vestel 11AK30 tv 

 


 

این راهنماها به انگلیسی و ترکی می باشد و شامل مانیتورهای زیر میشود:  

Vestel plasma monitor
Vestel 17 inc multimedya M1721-17
Vestel m1401 servis manual
Vestel m1401 servis manual
Vestel m1403 servis manual
Vestel m1403 servis manual
Vestel m1501 servis manual
m1501 servis manual
15AK11
15AK12
15AK13
15AK15
15AK17a1
15AK22
15tp11
15tp12
15tp13
15tp17a1
15tp22
15AK17a1
15AK17b
VESTEL 20 TFT MONITOR
HYUNDAI DeluxScan 15G+ HT5870 

 

ادامه مطلب ...